Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget Atas Posting

Kunci jawaban Pendidikan Agama Islam kelas 9 halaman 162-163

Kunci jawaban Pendidikan Agama Islam SMP Kelas 9 halaman 162-163 Bab VII

Bismillahirrohmannirrohim

Kunci jawaban IPS SMP kelas IX halaman 162-163 Bab VII merupakan alternatif Jawaban dari soal-soal Buku IPS kelas 9 SMP/MTs Bab 7 Beriman kepada Qada’ dan Qadar berbuah ketenangan hati semester 2. Jawaban yang kami berikan hanya berupa jawaban alternatif saja, sebagai referensi bagi adik-adik . Rajin lah belajar dan membaca dari berbgai sumber agar khasanah pengetahuannya bertambah. Sebaiknya  adik-adik mencoba alternatif  jawaban sendiri. 

Kunci jawaban Pendidikan Agama Islam kelas 9 halaman 162-163Dengan adanya pembahasan kunci jawaban seperti ini diharapkan dapat membantu peserta didik Kelas IX SMP/MTs dalam menjawab soal-soal baik sebagai Tugas Individu maupun Kelompok. Dan Juga dapat menjadi Referensi untuk soal ulangan seperti soal penilaian harian , soal penialain tengah semester , soal penilaian akhir tahun, maupun tugas pekerjaan rumah (PR). Semoga bermanfaat bagi adik adik.

Kunci jawaban Pendidikan Agama Islam SMP Kelas 9 halaman 162-163 

A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d  pada jawaban yang paling tepat !

1. Beriman kepada qada’ dan  termasuk rukun iman yang ke- ….

a. 3 
b. 4
c. 5
d. 6

2. Qada' dan qadar sering disebut dengan sebutan ….

a. ukuran 
b.  nasib 
c. takdir 
d. ketentuan

3. Zaman di saat segala sesuatu belum terjadi disebut zaman….

a. arwah 
b. awali 
c. ruhani 
d. azali

4. Secara bahasa muallaq artinya ….

a. sesuatu yang digantungkan 
b.  sesuatu yang pasti 
c. sesuatu yang aneh 
d. sesuatu yang dinyatakan

5. Berikut ini yang merupakan contoh takdir muallaq yaitu….

a. bumi berbentuk bulat 
b.  kepandaian 
c. usia seseorang 
d. terjadinya kiamat

6. Takdir yang tidak bisa diubah disebut takdir…..

a. mubram 
b.  muhrim 
c. muallaq 
d. mukallaf

7. Seseorang akan mengetahui takdir setelah manusia….

a. meramal 
b.  merenung 
c. mengalaminya 
d. meditasi

8. Meskipun Allah Swt. telah menentukan tentang segala sesuatu, manusia tetap harus ….. .

a. berdoa tanpa usaha 
b.  berusaha dan berdoa 
c. ikhtiar tanpa berdoa 
d. pasrah tanpa usaha

9. Seseorang yang beriman kepada qada’ dan  tidak akan sombong.  Sombong juga dikenal dengan istilah ….

a. takabbur 
b.  tadabbur
c. tak±sur 
d. ta’assub

10. Sikap yang tepat ketika mendapat cobaan adalah….

a. mengeluh 
b.  bersedih 
c. pesimis 
d. bersabar

Kunci jawaban PAI Kelas 9 halaman 162-163 Semester 2

Pilihan Ganda

1. D
2. C
3. D
4. A
5. B
6. A
7. C
8. B
9. A 
10. D

B. Jawablah pertanyaan-pertayaan berikut ini !

1. Jelaskan pengertian qada' dan qadar!

Jawaban : Qada adalah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Swt. bagi makhluk-Nya yang tidak dapat diubah atau tidak dapat ditunda  .

Qadar adalah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Swt. terhadap semua makhluk-Nya yang dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar.

2. Jelaskan pengertian beriman kepada qada dan qadar!

Jawaban : Pengertian beriman kepada Qada dan Qadar artinya adalah meyakini di dalam hati yang terwujud lewat lisan dan perbuatan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah ketetapan Allah SWT. Dan atas semua ketetapan tersebut, baik atau buruk wajib untuk diterima dan dijalani oleh manusia.

3. Apakah manfaat beriman kepada takdir Allah Swt. ?

Jawaban : 
Manfaat beriman kepada qodo dan qodar atau takdir ALLAH adalah :

1. menjadikan yakin dengan sepenuh hati bahwa segala hal yang telah , sedang dan akan terjadi pada diri kita ini adalah kehendak dari ALLAH ,

2. mudah menerima dengan ikhtiar dan tawakal keputusan ALLAH. Ikhtiar berarti berusaha untuk merubah keadaan atau mencapai keadaan yang kita inginkan dengan berusaha sebaik mungkin mewujudkannya. Kemudian tawakal yaitu menyerahkan segala hasil ikhtiar yang kita lakukan kepada ALLAH dan ikhlas menerima segala keputusan ALLAH untuk kita.

3. muncul sifat Qonaah, yaitu menerima apa-apa yang ALLAh berikan kepdanya baik buruk ataupun baik

4. menjadikian diri pandai mensyukuri nikmat ALLAH

5. muncul dalam diri sikap bersabar menghadapi ujian ALLAH

6. menjadikan rendah hati dan merasa tidak mampu apa-apa tanpa ijin ALLAH

7. Menempatkan dirinya diantara harap dan takut kepada ALLAH

8. Berprasangka baik kepada ALLAH atas apa saja yang menimpanya

4. Sebutkan dua contoh takdir muallaq dan takdir mubram!

Jawaban : 
Contoh dari takdir muallaq :

a. Kepandaian yang diperoleh karena rajin belajar
b. Kekayaan yang diperoleh karena rajin berusaha dan bekerja
c. Kesehatan yang diperoleh karena menjaga pola makan dan olahraga
d. Kekuatan yang diperoleh karena rajin berlatiha beladiri dan latihan fisik
e. Banyaknya teman karena sifat kita yang ramah dan baik kepada semua orang

Contoh takdir mubram :

a. Kematian baik waktu, cara dan tempatnya
b. Bencana alam seperti gunung meluts, gempa , tsunami
c. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan
d. Ras dan warna kulit
e. Kiamat

5. Tulislah satu buah dalil al-Qur’an tentang qada' dan qadar!

Jawaban : 
Qada dan qadar merupakan rukun iman keenam.
Ayat Alquran yang membahas qada terdapat pada Q.S. al-Hadid/57:22, yaitu

“Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam Kitab (Lauh Mahfuz) sebelum Kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.”

Sedangkan ayat Alquran yang membahas qadar terdapat pada Q.S. ar-Ra’du/13:11, yaitu

“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganyq bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Demikian Pembaca kunci Jawaban PAI SMP Kelas 9 halaman 162-163 Bab VII buku siswa kelas 9 SMP/MTs kurikulum 2013.

Tentunya ini hanya sebagai alternatif saja  Untuk itu diperlukan kebijakan Bapak/Ibu untuk memilah dan menggunakan nya.

Akhir kata semoga bermanfaat, dan jangan lupa memberikan saran dan komentar positif anda pada Kolom yang tersedia untuk kemajuan website ini.

Posting Komentar untuk "Kunci jawaban Pendidikan Agama Islam kelas 9 halaman 162-163"